TU INTER Polska S.A.

TU INTER Polska S.A.

Centrum Medyczne Swiss Medicus w ramach umowy z TU INTER Pol­ska S.A. reali­zu­je nastę­pu­jące usługi medyczne:

  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzieci
  • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe)
  • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, morfologia z rozmazem, kał, biochemia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikrobiologia)
  • bada­nia radio­lo­giczne RTG – prosimy o wcześniejsze
  • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzuszna i prze­strzeń zaotrzewnowa, nerki, moczo­wody, pęcherz moczowy, tar­czyca, ślinianki, piersi, stawy, prostata)
  • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG Dop­pler (szyja, nerki, kończyny)
  • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinianek
  • drobne zabiegi chirurgiczne

Zakres świad­czeń zależny jest od Państwa pakietu ubez­pie­cze­nia. Pozostałe świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Świad­cze­nia udzie­lane są na pod­sta­wie doku­mentu toż­sa­mo­ści i karty ubez­pie­cze­nia Vision wyda­nej przez INTER Pol­ska TU S.A.