Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

W ramach realizacji mowy z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group ofe­ru­jemy dla pacjentów nastę­pu­jące usługi medyczne:

  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzieci
  • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe)
  • laboratoryjne bada­nia dia­gno­styczne (m.in. morfologia, mocz, kał, biochemia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia,serologia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikro­bio­lo­gia, histopatologia)
  • bada­nia diagnostyczne USG (m.in. jama brzuszna i prze­strzeń zaotrzewnowa, nerki, moczo­wody, pęcherz moczowy, tar­czyca, ślinianki, piersi, stawy, prostata)
  • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinia­nek, sutka
  • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG dop­pler (szyja, nerki, kończyny)

Zakres świad­czeń może się różnić w zależności od pakietu ubezpieczeniowego. Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.