Medycyna pracy

Medycyna pracy w Swiss Medicus

Medycyna pracy Łódź w Swiss Medicus, badania wstępne, kontrolne i okresowe.
Medycyna pracy – badania wstępne, okresowe i kontrolne dla wszystkich. Psychotesty.

Medycyna pracy to specyficzna działka medycy, której zakres precyzuje Ustawa i wykonywane muszą być zgodnie z nią w określonych odstępach czasu i stosownym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty medycyny pracy w Swiss Medicus Łódź.

Zakres świadczeń w ramach działki medycyna pracy obejmuje badania:

 • wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy lub jeśli na stanowisku pracy wystąpiły nowe, niekorzystne czynniki;
 • okresowe – dla osób pracujących już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia;
 • kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego pracownika, który pozostawał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
 • okresowe w trybie par. 6. pkt 1. Rozporządzenia MZiOS z 30.05.1996r. W sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników[…] (Dz. U. 96.69 332 z późn. zm.)

W Swiss Medicus wykonywane są badania profilaktyczne dla stanowisk, na których występują czynniki szkodliwe (np.: hałas, środki chemiczne, monitory ekranowe i inne), stanowisk związanych są z pracą na wysokości, kierowców zarówno amatorskich jak i zawodowych oraz wg indywidualnych zleceń pracodawcy, jak chociażby wykonywanie badań celowanych dla pracowników obsługujących monitory ekranowe. Wykonujemy szerokie zakres badań okresowych, wstępnych w tym okresowe badania na stanowiskach wymagających użycia broni palnej. Wystawiamy także świadectwa kwalifikacji i inne zaświadczenia urzędowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszego ośrodka medycyny pracy. Łódź to miasto, gdzie zapotrzebowanie na tego typu usługi będzie coraz większe ze względu na stały i intensywny rozwój. Szanujemy czas naszych pacjentów więc nasze usługi wykonujemy bez zbędnych formalności i straty czasu.

W Swiss Medicus w Łodzi można uzyskać następujące orzeczenia i zaświadczenia:

 • orzeczenia o zdolności do pracy na określonym stanowisku pracy (badanie wstępne, okresowe i kontrolne),
 • orzeczenie o zdolności do rozpoczęcia studiów lub ich kontynuacji,
 • orzeczenie sanitarne (wpis do książeczki badań sanitarno-epidemiologicznych),
 • orzeczenie lekarskie do uzyskania prawa jazdy kat. A, B, C, D i E,
 • orzeczenie lekarskie do kierowania wózkiem jezdnym z napędem silnikowym,
 • orzeczenie lekarskie dla operatorów ciężkiego sprzętu jezdnego,
 • zaświadczenie o wykonywaniu zawodu ratownika wodnego, przewodnika wycieczek itp.

Ponadto możecie nasi lekarze zajmują się porady dotyczącymi rozpoznawania chorób zawodowych, przeglądu stanowisk pracy czy biorą udział w komisjach BHP.

Ważna informacja:

Na badanie wstępne i okresowe każdy pracownik zgłasza się z skierowaniem od pracodawcy i tylko takie skierowania są honorowane.

Na badanie kontrolne czyli takie, kiedy pracownik przebywał na zwolnieniu powyżej 30 dni,  pracownik zgłasza się ze skierowaniem od pracodawcy, z zaświadczeniem lekarskim od lekarza, który zwolnienie wystawiał oraz kopią poprzedniego zaświadczenia o zdolności do pracy.

Jak wypełnić poprawnie skierowanie:

Pobierz skierowanie na badania profilaktyczne

 • skierowanie na badania musi być wypełnione czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) w języku polskim.
 • musi zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy oraz zagrożeniach tam panujących.
 • zostać opatrzone wymaganymi pieczęciami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania lub właściciela

Należy także pamiętać, że skierowanie jest ważne 3 miesiące od day wystawienia. Ponadto, zgodnie z Ustawą, pracodawca musi posiadać umowę o świadczenia z zakresu medycyny pracy z placówką medyczną. Bez tego ważność zaświadczenia może zostać podważona w przypadku dochodzenia roszczeń po wypadku w pracy.

W Swiss Medicus możecie Państwo uzyskać takie świadczenia jak:

 • orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku pracy (badanie wstępne, okresowe i kontrolne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do rozpoczęcia lub kontynuacji studiów
 • orzeczenie sanitarne (wpis do książeczki badań sanitarno-epidemiologicznych),
 • orzeczenie lekarskie do prawa jazdy kat. A, B, C, D i E,
 • orzeczenie lekarskie do pracy na wózkach widłowych,
 • orzeczenie lekarskie dla operatorów maszyn ciężkich,
 • zaświadczenie do pracy jako ratownik wodny, przewodnik wycieczek itp.
 • porady dotyczące rozpoznawania chorób zawodowych,

Ponadto nasi lekarze biorą także udział w pracowniczych komisjach BHP oraz mogą wykonywać przeglądy stanowisk pracy pod kątem BHP.

Nasz specjalista: dr n. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke
Zapraszamy: środy 15:00-17:00
Rejestracja: 42 209 30 50, 609 074 074

Podstawa prawna badań z zakresu medycyna pracy:

 • Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332,
 • Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328.

Wykaz podstawowych przepisów prawnych, na których opierają się badania profilaktyczne Medycyny Pracy oraz sanitarno-epidemiologiczne:

 • Kodeks Pracy – Dział X.
 • Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn. zm. (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy).
 • Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).
 • Dziennik Ustaw Nr 132 z 2002 r., poz. 1115 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach).
 • Dziennik Ustaw Nr 114 z 1996 r., poz. 545 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom) oraz Dziennik Ustaw nr 127 z 2002 r., poz. 1092.
 • Dziennik Ustaw Nr 148 z 1998 r., poz. 973 (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).
 • Dziennik Ustaw Nr 120 z 1997 r., poz. 768 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania)
 • Dziennik Ustaw Nr 37 z 2003 r., poz. 328 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania).
 • Dziennik Ustaw Nr 42 z 2006 r., poz. 292 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią).
 • Dziennik Ustaw Nr 25 z 2006 r., poz. 191 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych).
 • Dziennik Ustaw Nr 133 z 2006 r., poz. 939 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).
 • Dziennik Ustaw Nr 132 z 2006 r., poz. 928 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).
 • Dziennik Ustaw Nr 234 z 2008 r., poz. 1570 (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
  Dziennik  Ustaw Nr  171 z  2006  r., poz. 1225, z późn. zm. (Ustawa  z  dnia  25  sierpnia  2006 r. o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.