Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A.

Klienci TU Zdrowie S.A. mogą korzystać w Centrum Medycznym Swiss Medicus z takich świadczeń medycznych jak:

  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzieci (m.in. neurolog, ginekolog, endokrynolog, diabetolog, dermatologi więcej)
  • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe)
  • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. morfologia wraz z rozmazem, mocz, kał, biochemia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia,serologia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikro­bio­lo­gia, histopatologia)
  • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzuszna i prze­strzeń zaotrzewnowa, nerki, moczo­wody, pęcherz moczowy, tar­czyca, ślinianki, piersi, stawy, prostata)
  • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy
  • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG dop­pler (m.in. szyja, kończyny)

Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w naszej placówce nie wymaga kontaktu z infolinią Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Wystarczy zarejestrować się na wizytę poprzez naszą rejestrację internetową – czynną całą dobę, resztę formalności załatwiamy sami. Serdecznie zapraszamy!

Rezerwacja terminu  wizyty w naszej placówce nie wymaga kontaktu z infolinią TU Zdrowie S.A. Wystarczy umówić się telefonicznie pod numerem 42 209 30 50 lub 609 074 074 albo ONLINE pod adresem: https://swissmedicus.pl/rejestracja-online.

Serdecznie zapraszamy!