Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Signal Iduna Polska TU S.A. to kolejna firma, której klienci mogą korzystać z usług medycznych w Centrum Medycznym Swiss Medicus.

Wystarczy umówić się telefonicznie przez infolinię firmy Signal Iduna i pojawić się w naszej placówce w wyznaczonym terminie.

W ramach umowy z Signal Iduna Pol­ska Towa­rzy­stwo Ubez­pie­czeń S.A. możecie Państwo skorzystać z takich świadczeń medycznych jak:

  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzieci
  • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe)
  • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, kał, biochemia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowotworowe)
  • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzuszna i prze­strzeń zaotrzewnowa, nerki, moczo­wody, pęcherz moczowy, tar­czyca, ślinianki, piersi, stawy, prostata)
  • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinianek, sutka
  • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG dop­pler (szyja, nerki, kończyny)

Zakres usług medycznych jest zależny od pakietu ubez­pie­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Auto­ry­za­cja świad­czeń odbywa się na miej­scu, za pomocą sys­temu infor­ma­tycz­nego, na pod­sta­wie karty iden­ty­fi­ka­cyj­nej i danych per­so­nal­nych pacjenta. Nie jest wymagane umawianie wizyt przez info­li­nię Signal Iduna.

Serdecznie zapraszamy!